Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Інструкція з підготовки бюджетних запитів

Дата: 26.09.2023 14:21
Кількість переглядів: 48

                                      ІНСТРУКЦІЯ
                          з підготовки бюджетних запитів 
І. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає підходи до розрахунку та розподілу граничних показників видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період (далі - граничні показники), встановлює порядки складання та аналізу бюджетних запитів для підготовки проєкту бюджету селищної територіальної громади.
2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує підготовку бюджетного запиту і подає його до фінансового управління Томашпільської селищної ради.

3. Бюджетний запит складається з використанням автоматизованої системи ведення бюджету (далі - АІС «Місцеві бюджети») за такими формами:
Бюджетний запит на 20___-20___ роки загальний (Форма 20___-1);
Бюджетний запит на 20___-20___ роки індивідуальний (Форма 20___-2);
Бюджетний запит на 20___-20___ роки додатковий (Форма 20___-3).
4. Головний розпорядник, який реалізує бюджетні програми за видатками та кредитуванням, складає і подає до фінансового управління Томашпільської селищної ради бюджетний запит окремо за відповідним кодом відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету.
5. Бюджетні запити подаються до фінансового управління Томашпільської селищної ради в електронній та паперовій формі.
Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує відповідність бюджетного запиту, складеного в АІС «Місцеві бюджети», бюджетному запиту, поданому до фінансового управління Томашпільської селищної ради в паперовій формі.
6. Бюджетний запит складається на середньостроковий період (плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) відповідно до вимог цієї Інструкції та інших інструкцій, які відповідно до частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України доводяться фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради до головних розпорядників, на підставі граничних показників, доведених фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради.
Інформація, яка включається до бюджетного запиту, має характеризувати направленість дій головного розпорядника на досягнення цілей державної політики, через реалізацію визначених ним бюджетних програм. Головний розпорядник забезпечує узгодженість стратегічного та бюджетного планування шляхом визначення набору заходів та результативних показників бюджетних програм, які є необхідними та достатніми для виконання показників досягнення цілей державної політики в середньостроковій перспективі.
Бюджетний запит містить інформацію про усі бюджетні кошти, використані головним розпорядником у попередньому році і які він планує використати у поточному році та у середньостроковому періоді, та усі бюджетні програми, які реалізовані, реалізуються та пропонуються до реалізації у відповідному бюджетному періоді.
7. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.
Бюджетний запит містить показники загального фонду місцевого бюджету (далі - загальний фонд) та спеціального фонду місцевого бюджету (далі - спеціальний фонд).
8. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються показники надходжень бюджету селищної територіальної громади, видатків бюджету селищної територіальної громади (далі - видатки) та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади (далі - надання кредитів):
звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі (далі - звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;
рішення сесії селищної ради Про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади на поточний бюджетний період з відповідними показниками розпису (далі - план на поточний бюджетний період) - для зазначення показників на поточний бюджетний період, якщо інше не передбачено інструкціями, які відповідно до частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України доводяться фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради до головних розпорядників;
розраховані на середньостроковий період відповідно до положень розділу III цієї Інструкції,- для зазначення показників на середньостроковий період.
9. Показники доходів і фінансування бюджету, видатків та надання кредитів за попередній та на поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.
10. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає потрібну для здійснення фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради аналізу бюджетного запиту інформацію, до складу якої, в тому числі, входять:
розрахунки показників, включених до бюджетного запиту, в тому числі щодо капітальних видатків, із зазначенням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, визначених з урахуванням галузевих особливостей;
інформація щодо врахування ґендерного аспекту під час формування бюджетних показників;
підтвердні документи (у разі потреби);
перелік бюджетних програм, здійснення заходів за якими у плановому бюджетному періоді потребуватиме розроблення порядків використання коштів бюджету або внесення змін до раніше затверджених, з наведенням суті нових порядків або змін до чинних.
Фінансове управління Томашпільської селищної ради відповідно до частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України доводить до головних розпорядників форми, за якими складається інформація, що подається разом з бюджетним запитом.
Інформація до бюджетного запиту подається до фінансового управління Томашпільської селищної ради в електронній та паперовій формі у порядку подання бюджетного запиту відповідно до пункту 5 цього розділу.
11. Фінансове управління Томашпільської селищної ради встановлює строки подання бюджетних запитів та інформації, що подається разом із ними.
Головний розпорядник забезпечує своєчасність, достовірність та зміст поданих до Фінансового управління Томашпільської селищної ради бюджетного запиту та інформації, що подається разом з ним.
12. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, Фінансове управління Томашпільської селищної ради протягом трьох робочих днів з дня його отримання повідомляє головному розпоряднику про необхідність доопрацювання такого бюджетного запиту. Доопрацьований бюджетний запит головний розпорядник подає до Фінансового управління Томашпільської селищної ради протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного листа Фінансового управління Томашпільської селищної ради у порядку подання бюджетного запиту відповідно до пункту 5 цього розділу.
13. Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проєкту бюджету  селищної територіальної громади та у триденний строк подають їх до фінансового управління у порядку подання бюджетного запиту відповідно до пункту 5 цього розділу.
II. Розрахунок граничних показників Фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради
1.    Граничні показники розраховуються  фінансовим управлінням на основі:
прогнозу економічного і соціального розвитку громади на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;
показників Міністерства фінансів України до проєкту бюджету на наступний бюджетний період;
прогнозу бюджету селищної територіальної громади на відповідні бюджетні періоди, схваленого виконавчим органом селищної ради.

Розрахунок граничних показників здійснюється з урахуванням:
прогнозних обсягів доходів;
граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) бюджету селищної територіальної громади;
розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі - Єдина тарифна сітка);
прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

Загальні граничні показники та граничні показники головним розпорядникам під час підготовки проєкту бюджету селищної територіальної громади можуть бути уточнені фінансовим управлінням з урахуванням:
змін основних макропоказників економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період (у разі наявності таких змін);
прийнятих нормативно-правових актів, які впливають на показники бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді;
очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету за обґрунтованим поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
прийнятих управлінських рішень.
2. Граничні показники відповідному головному розпоряднику фінансове управління доводить загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду.
Разом з граничними показниками до головних розпорядників фінансове управління доводить інструкції, які можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги.
III. Розрахунок видатків та надання кредитів і розподіл граничних показників головними розпорядниками
1.     Розрахунок видатків здійснюється з урахуванням:
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);
зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);
норм і нормативів;
періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

Головний розпорядник здійснює розрахунок видатків, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:
пріоритетності, який передбачає спрямування витрат за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами та реальних можливостей бюджету;
жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;
обґрунтованості витрат "від першої гривні", який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг витрат у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг), тощо. До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, тощо. Окремі фактори, що впливають на обсяг витрат, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

Розрахунок обсягів витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
Обсяг витрат за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).
Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

Обсяг витрат спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.
Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами).
Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.
2. Головний розпорядник здійснює розподіл граничних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 Граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.
Показники спеціального фонду можуть бути уточнені головним розпорядником з урахуванням очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
3. За результатами розрахунків сума витрат загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничними показниками.
У разі якщо розрахований обсяг витрат загального фонду перевищує граничні показники, додаткові витрати (сума перевищення) включаються у Форму 20___ -3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.
          
IV. Аналіз бюджетних запитів Фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради
1. Фінансове управління (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за працівниками управління) здійснює аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників, щодо їх відповідності граничним показникам, доведеним Фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради, вимогам цієї Інструкції, інших інструкцій, доведених Фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради, а також ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, результатів гендерного аналізу бюджетних програм.
2. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проєкту бюджету та недоліків, виявлених під час аналізу бюджетних запитів, Фінансове управління Томашпільської селищної ради може проводити:
погоджувальні наради або інші заходи (консультації, робочі зустрічі) з головними розпорядниками.
3. За результатами аналізу бюджетних запитів та вжитих заходів Фінансове управління (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за працівниками управління), відповідає за підготовку проєкту бюджету селищної територіальної громади, надає відповідну інформацію за визначеною формою для узагальнення начальнику фінансового управління. 
4. На основі інформації про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад, інших вжитих заходів начальник фінансового управління приймає рішення про включення бюджетних запитів до проєкту бюджету селищної територіальної громади.

                             V. Порядок заповнення Форми-1

1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності по головному розпоряднику: мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади; цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади, показники їх досягнення і розподілу граничного обсягу показників видатків та надання кредитів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами.
Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником. Також мають відобразити результати фінансово-господарської діяльності попереднього та поточного року, що передує плановому, та середньострокову перспективу, а також навести детальні розрахунки та обгрунтування до них щодо потреби у бюджетних асигнуваннях на наступний рік. Під час заповнення бюджетних запитів необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у попередніх роках.
2. У пункті 1  зазначається найменування головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади, код  ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.

3. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації всіх своїх бюджетних програм відповідно до затверджених місцевих/регіональних програм розвитку відповідної території та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:
слід ураховувати насамперед визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі/сфери; 
чітке формулювання та лаконічне викладення;
спрямованість на досягнення певного результату;
охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника, але не має бути роздробленості та численності.

4. У пункті 3 наводиться перелік цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.
Цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними документами економічного і соціального розвитку.
Цілі мають відповідати таким критеріям:
зв’язок з метою діяльності головного розпорядника;
оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.
Для кожної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі-показники результату).
Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
Показники результату мають:
характеризувати прогрес у досягненні цілей у середньостроковому періоді;
забезпечувати можливість відстеження досягнення цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;
перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

5. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм: 
у графах 1 – 4 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;
у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом з урахуванням змін на поточний бюджетний період;
у графах 7-9 (проєкт, прогноз) – розподіл граничного обсягу та прогнозних показників;
у графі 10 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми – 1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

6. Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків та надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік показників витрат спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:
у графах 1 – 4 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;
у графі 5 (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету селищної територіальної громади з урахуванням змін на поточний рік;
у графах 7-9 (проєкт, прогноз) – розподіл обсягів витрат спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами;
у графі 10 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми – 1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.
 
VІ. Порядок заповнення Форми-2

1. Форма-2 є логічним продовженням Форми-1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів витрат на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.
При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.
Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проєкту бюджету селищної територіальної громади на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми. 
В пунктах 1-3 зазначається найменування головного розпорядника коштів, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також коди Типової відомчої і Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.

2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми-2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1. 
У підпункті 1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації. 
Мета бюджетної програми має бути чіткою, реальною та досяжною. Вона має відображати цілі, які необхідно досягти при виконанні безпосередньо  бюджетної програми у середньостроковому періоді; відповідати пріоритетам місцевої/регіональної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами; сприяти реалізації діяльності головного розпорядника у плановому та двох наступних за плановим роках. 
У підпункті 2 пункту 4 зазначається завдання бюджетної програми.  
Завдання бюджетної програми – конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми, підлягає перевірці та повинен містити результативні показники бюджетної програми.
Завдання не повинні мати декларативного характеру, включати завдання, що не належать до сфери діяльності головного розпорядника, або такі що не виконуються у відповідному бюджетному періоді; дублювати мету бюджетної програми та/або напрями використання коштів.
У підпункті 3 пункту 4 вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми.
Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

3. У пункті 5  приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та  кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).
Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 4 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах  5, 6, 7, 8, 9.
Показники спеціального фонду:
1)    власні надходження бюджетних установ (в розрізі видів надходжень);
2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (в розрізі видів надходжень) (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів);
3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).
4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
 Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів  на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).
У графах 4, 5 підпункту 1 пункту 5 зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
У графах 8, 9 підпункту 1 пункту 5 - надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період.
У графах 12, 13 підпункту 1 пункту 5 - надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період.
У графах 4, 5, 8 та 9 підпункту 2 пункту 5 - надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Обсяги надходжень до спеціального фонду в минулому році, на плановий рік і наступні за плановим два бюджетні періоди та обсяг витрат спеціального фонду відповідно в минулому році, на плановий рік і в наступних за плановим двох бюджетних періодах повинні співпадати. 

4. У пункті 6  зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:
у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графах 4, 5 підпункту 1 та графах 4, 5 підпункту 2 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 7 підпункту 1 та графі 7 підпункту 2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графах 8, 9 підпункту 1 та графах 8, 9 підпункту 2 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ);
у графі 11 підпункту 1 та графі 11 підпункту 2 (проєкт) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу IІI цієї Інструкції;
у графах 12, 13 підпункту 1 та графах 12, 13 підпункту 2 (проєкт) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу IІI цієї Інструкції;
у графах 3 і 7 підпункту 3 та у графах 3 і 7 підпункту 4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу IІI цієї Інструкції;
у графах 4 і 8 підпункту 3 та у графах 4 і 8 підпункту 4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу IІI цієї Інструкції.
Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 3, 7, 11 підпункту 1 та рядку "УСЬОГО"  у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 3 і 7 підпункту 3 та рядку "УСЬОГО" у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 4, 8, 12 підпункту 1 та рядку "УСЬОГО" у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 4 і 8 підпункту 3 та рядку "УСЬОГО" у графах 4 і 8 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

5. У підпункті 1 та 2 пункту 7 визначаються напрями використання бюджетних коштів, які спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми.
У підпункті 1 пункту 7:
стосовно витрат загального фонду бюджету: 
витрати у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7  пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2;
у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік;
у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету селищної територіальної громади на поточний рік з урахуванням змін;
у графі 11 (проєкт) – витрати на плановий рік.
Стосовно витрат спеціального фонду бюджету:
Витрати у рядку “УСЬОГО” по графах 4, 8, 12 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку "УСЬОГО" по  графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми-2;
у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету селищної територіальної громади на поточний рік (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ);
у графі 12 (проєкт)– витрати спеціального фонду на плановий рік.
У підпункті 2 пункту 7 виклад запиту витрат у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі підпрограм та завдань наводиться за загальним та спеціальним фондами. 
Витрати по загальному фонду у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та графам 3, 7  підпункту 2 пункту 5 Форми-2.
Витрати по спеціальному фонду у рядку “УСЬОГО” по графах 4, 8 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та графам 4, 8  підпункту 2 пункту 5 Форми-2.
Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проєкти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

6. У пункті 8 наводяться результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми окремо за загальним і спеціальним фондами.
У підпункті 1 пункту 8 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році окремо за загальним і спеціальним фондами.
У підпункті 2 пункту 8 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах окремо за загальним і спеціальним фондами.
Результативні показники поділяються на такі групи: 
показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;
показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
показники ефективності - залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
досягнення визначеного результату (результативність);
показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.
Результативні показники, які наведені у пункті 7, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 
Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.
 Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості. 
Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.
Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.
У графі "Джерело інформації" підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.
Результативні показники, включені у пункти 1 та 2 пункту 8, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми.  

7.  У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці в розрізі підпрограм за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:
у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;
у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.
Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

9. У підпунктах 1 та 2 пункту 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які передбачається виконувати з використанням коштів бюджету  селищної територіальної громади та інших  бюджетів, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів витрат бюджету. 
У підпунктах 1 та 2 пункту 11:
у графі 2 наводиться найменування місцевої/регіональної програми;
у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично;
У підпункті 1 пункту 11 показники у графах 4-12 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники у граф 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14  підпунктів 1 та 2 пункту 6.
У підпункті 2 показники у графах 4-9 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпунктів 3 та 4 пункту 6.

10. У пункті 12 наводяться дані про об’єкти, які виконуються у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів витрат бюджету. 
Так у графах 1, 2, 3 наводиться найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації, строк реалізації та загальна вартість.   
Підсумки по графах 4, 6, 8, повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники по рядку “УСЬОГО” граф 5, 9, 13 підпунктів 1 та 2 пункту 6.
Підсумки по графах 10, 12 повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники по рядку  “УСЬОГО” граф 5, 9  підпунктів 3 та 4 пункту 6.
Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду у відсотках графи 5, 7, 9, 11, 13 визначається відношенням звітними даними відповідно до звіту за минулий рік – графа 4, асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) на поточний рік, затверджені розписом бюджету селищної територіальної громади на поточний рік  - графа 6, витрати на плановий рік (проєкт) – графа 8 та витрати у наступних за плановим двох бюджетних періодах (прогноз) до загальної вартості об’єкта вказаного у графі 3.

 11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році (звітному), очікувані результати у  20__  році (поточному), обґрунтування необхідності передбачення витрат  20__-20__ роки, виходячи з граничного обсягу витрат бюджету та на підставі результативних показників.  

 12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.
У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
Підпункт 1 пункту 14:
У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом бюджету селищної територіальної громади на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 1 пункту 5;
 у графах  5-6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;
 у графах 8-9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;
графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т. ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).
Підпункт 2 пункту 14:
Графи  в таблиці 2  повинні відповідати:
графа 3 підпункту 2 - графі 7 підпункту 1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
графа 4 підпункту 2 - графі 7 підпункту 1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
графа 8 підпункту 2 - графі  11 підпункту 1 пункту 6 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).
У графах 5, 6, 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
У графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
Наведена у підпунктах 1 та 2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
у графі 3 підпункту 3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
у графі 4 підпункту 3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графах 5 і 6 підпункту 3 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 7 підпункту 3 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;
у графах 8 і 9 підпункту 3 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.
У підпункті 4 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з  упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 13.  У пункті 15 наводяться:
 основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду та від повернення кредитів до бюджету;
 нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
 пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
 аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді; 
 показники, які характеризують обсяг витрат спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).
 14. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми.
  VІІ. Порядок заповнення Форми-3

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та прогнозні показники.
Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових витрат розглядаються фінансовим управлінням в межах балансу бюджету.
Пропозиції щодо додаткових витрат не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги витрат  порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.
2. У пункті 1, 2, 3 зазначаються найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код  ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.
3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на витрати та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Підпункти 1 та 2 пункту 4 заповнюються за кожною бюджетною програмою.
У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові витрати  на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графі 7 першої таблиці підпункту 1 наводяться обгрунтування необхідності та розрахунки додаткових витрат на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.
У графах 2, 3, 4, другої таблиці підпункту 1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.
У графі 5 другої таблиці підпункту 1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.
У графі 6 другої таблиці підпункту 1 зазначаються зміни зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.
У першій таблиці підпункту 2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 зазначається сума збільшення прогнозних показників.
У графі 7 першої таблиці підпункту 2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових витрат загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
У графах 2, 3, 4, другої таблиці підпункту 2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.
У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах прогнозних показників на відповідний бюджетний період.
У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 зазначаються зміни зазначених результативних показників у разі виділення додаткових витрат у відповідних бюджетних періодах.
В останньому рядку "УСЬОГО" підпунктів 1 та 2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.
Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).
До Форми-1 та Форми-2, головні розпорядники коштів бюджету  селищної територіальної громади подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників.

Начальник фінансового управління                               Наталія ЩЕРБАТА
 

ІНСТРУКЦІЯ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте ви об’єднання Томашпільської лікарні з іншим медичним закладом з метою створення територіального медичного об’єднання зі статусом загального закладу зі збереженням ресурсів?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь